آهنگ سانا دا گالماز از حسین ضروری

آهنگ سانا دا گالماز

خواننده: حسین ضروری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب و ساوندکلاود

تاریخ انتشار بین المللی: 9 فروردین 1400

International Release Date: 3/29/2021